ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางธานี สุทธิอาคาร
ครู คศ.3