ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางธานี สุทธิอาคาร
ครู คศ.3

นางสาวลัดดา นูพลกรัง
พี่เลี้ยงเด็กพิการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6