ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
14 มี.ค. 65 เปิดเรียนปกติที่โรงเรียน (on site)
28 ก.พ. 65 ถึง 13 มี.ค. 65 นักเรียนเรียนโดยใช้ใบงาน ใบความรู้ที่บ้าน(on hand)
19 ม.ค. 65 โรงเรียนเปิดเรียนที่โรงเรียน(on-site)
04 ม.ค. 65 ถึง 18 ม.ค. 65 นักเรียนทุกชั้นเรียนโดยใช้ใบงาน(on hand) หรือรูปแบบอื่น ที่บ้าน
08 พ.ย. 64 เปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2-3
01 พ.ย. 64 เปิดเรียน On-site ที่โรงเรียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
04 ต.ค. 64 เปิดเรียนปกติที่โรงเรียน(On-site)
18 ก.ย. 64 ถึง 01 ต.ค. 64 นักเรียนทุกชั้นเรียน หยุดเรียนที่โรงเรียน(On-site) เปลี่ยนเป็นเรียนที่บ้านโดยใช้ในงาน แบบฝึกหัด (On-hand)
07 ก.ย. 64 ผู้ปกครองนักเรียนรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
04 ก.ย. 64 ถึง 17 ก.ย. 64 นักเรียนทุกชั้นเรียน หยุดเรียนที่โรงเรียน(On-site) เปลี่ยนเป็นเรียนที่บ้านโดยใช้ในงาน แบบฝึกหัด (On-hand)
23 ส.ค. 64 เปิดเรียนปกติที่โรงเรียน(On-site)
07 ส.ค. 64 ถึง 20 ส.ค. 64 นักเรียนทุกชั้นเรียน หยุดเรียนที่โรงเรียน(On-site) เปลี่ยนเป็นเรียนที่บ้านโดยใช้ในงาน แบบฝึกหัด (On-hand)
24 ก.ค. 64 ถึง 06 ส.ค. 64 นักเรียนทุกชั้นเรียน หยุดเรียนที่โรงเรียน(On-site) เปลี่ยนเป็นเรียนที่บ้านโดยใช้ในงาน แบบฝึกหัด (On-hand)
14 มิ.ย. 64 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
27 พ.ค. 64 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อรับฟังแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
11 ก.พ. 64 พิธีทอดผ้าป่าข้าวเปลือกเพื่อการศึกษา โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
04 ก.พ. 64 ถึง 05 ก.พ. 64 เดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี
01 ธ.ค. 63 วันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
14 พ.ย. 63 ถึง 30 พ.ย. 63 ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
13 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 วันสุดท้ายของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
11 พ.ย. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน
04 พ.ย. 63 ถึง 06 พ.ย. 63 สอบกลางปีการศึกษา 2563
31 ต.ค. 63 กิจกรรมวันลอยกระทงร่วมกับ อบต.รังงาม
26 ต.ค. 63 ถึง 30 ต.ค. 63 คณะครูส่งข้อสอบที่งานวิชาการโรงเรียน
14 ก.ย. 63 ถึง 15 ก.ย. 63 กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์
04 ก.ย. 63 ถึง 07 ก.ย. 63 หยุดเรียนตามมติของรัฐมนตรีชดเชยวันหยุดสงกรานต์
28 ก.ค. 63 หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
27 ก.ค. 63 หยุดเรียนตามมติของรัฐมนตรีชดเชยวันหยุดสงกรานต์
07 ก.ค. 63 หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา
06 ก.ค. 63 หยุดเรียนวันเข้าพรรษา
01 ก.ค. 63 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

20 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งโรงเรียน
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 ทดลองจัดการเรียนการสอนทางไกลโดยใช้ DLTV ที่บ้านนักเรียน

17 พ.ค. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนทางไกล
14 พ.ค. 63 ถึง 16 พ.ค. 63 ครูจัดเตรียมใบงาน แบบฝึกหัดให้นักเรียน
13 พ.ค. 63 โรงเรียนรายงานความพร้อมให้ สพป.ชย.3 ทราบ

11 พ.ค. 63 ถึง 12 พ.ค. 63 ครูประจำชั้นออกสำรวจความพร้อมการจัดการการศึกษาทางไกล

31 มี.ค. 63 แจ้งผลการเรียน/ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

27 มี.ค. 63 อนุมัติผลการเรียนทุกชั้น

20 มี.ค. 63 ส่งผลการเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

13 มี.ค. 63 นักเรียนปิดภาคเรียนที่ 2/2562

10 มี.ค. 63 ถึง 12 มี.ค. 63 สอบวัดผลปลายปี

07 ธ.ค. 59 ถึง 09 พ.ย. 59 การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรมนักเรียนครั้งที่ 66 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดหนองคาย

วิชากา
21 พ.ย. 59 สอบธรรมศึกษานักเรียนและคณะครู

วิชาการ
18 พ.ย. 59 ถึง 20 พ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วิชาการ
16 พ.ย. 59 สอบ Pre O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 1

11 ต.ค. 59 ถึง 31 ต.ค. 59 ปิดภาคเรียนที่1/2559

05 ต.ค. 59 ถึง 07 ต.ค. 59 แข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม ประจำปีการศึกษา 2559

27 ก.ย. 59 ทำบุญอาคารเรียนหลังใหม่

26 ก.ย. 59 ถึง 30 ก.ย. 59 สอบกลางปี ประจำปีการศึกษา 2559

20 พ.ค. 59 หยุดเรียนวันวิสาขบูชา

19 พ.ค. 59 กิจกรรมแห่เทียนวันวิสาขบูชา

17 พ.ค. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

16 พ.ค. 59 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

11 พ.ค. 59 ถึง 13 พ.ค. 59 เตรียมการก่อนเปิดเรียน

31 มี.ค. 59 ประกาศผลการสอบทุกระดับชั้นและปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

25 มี.ค. 59 อนุมัติผลการเรียนทุกระดับชั้น

18 มี.ค. 59 กิจกรรม OPEN HOUSE และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

งานวิชาการ
14 มี.ค. 59 ถึง 17 มี.ค. 59 สอบปลายปีนักเรียนทุกระดับชั้น

งานวิชาการ
09 มี.ค. 59 สอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วิชาการ
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี

งานบริหารทั่วไป
27 ก.พ. 59 สอบ O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาการ
13 ส.ค. 58 ถึง 15 ส.ค. 58 กิจกรรมค่ายคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

06 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 งานสัปดาห์อาเซียน

01 ส.ค. 58 ผ้าป่าการศึกษา "ฉลองครบรอบ 77 ปี โรงเรียน"

31 มี.ค. 58 งานเปิดรั้วโรงเรียน(OPEN HOUSE) และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิชาการและบริหารทั่วไป
03 มี.ค. 58 ถึง 03 ก.พ. 58 สอบ LAS นักเรียนชั้นป.2,4,5
งานวิชาการ
26 ก.พ. 58 สอบ NT นักเรียนชั้นป.3
งานวิชาการ
24 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม

โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)
10 ก.ค. 57 กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

งานบริหารทั่วไป
08 ก.ค. 57 ถึง 22 ก.ค. 57 กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม

วิชาการ
10 มี.ค. 57 ถึง 14 มี.ค. 57 สอบปลายปีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ประจำปีการศึกษา 2556

งานวิชาการ
05 มี.ค. 57 สอบประมินคัดกรองการอ่านและการเขียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6

งานวิชาการ
02 มี.ค. 57 ถึง 07 มี.ค. 57 กีฬานักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

งานบริหารทั่วไป
28 ธ.ค. 56 ถึง 01 ม.ค. 57 หยุดเรียนเทศกาลปีใหม่

25 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันคริสต์มาส

งานวิชาการ
11 ธ.ค. 56 ถึง 13 ธ.ค. 56 การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนม

งานวิชาการ
08 ธ.ค. 56 ถึง 10 ธ.ค. 56 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ชุดผ้าไทย งานบริหารทั่วไป
04 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

ปกติขาว งานบริหารทั่วไป
27 พ.ย. 56 ถึง 29 พ.ย. 56 กีฬานักเรียนเครือข่ายโรงเรียนหนองฉิม-รังงาม

15 พ.ย. 56 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2556

13 พ.ย. 56 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินภายนอก รอบ 3

01 พ.ย. 56 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

15 ส.ค. 56 โครงการศึกษาดูงาน/ทัศนศึกษา ณ วัดพระบาทน้ำพุและสวนสัตว์ลพบุรี จ.ลพบุรี
องค์การบริหารส่วนตำบลรางงาม
16 ก.ค. 56 ถึง 17 ก.ค. 56 การแข่งขันทักษะวิชาการเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม

งานวิชาการ
28 มิ.ย. 56 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนชั้นอนุบาล-ป.3 ณ ทุ่งดอกกระเจียว อำเภอเทพสถิต

27 มิ.ย. 56 รับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพและการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

25 มิ.ย. 56 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดและกิจกรรมวันสุนทรภู่

24 มิ.ย. 56 ถึง 26 มิ.ย. 56 กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

21 ก.พ. 56 สอบ NT นักเรียนชั้น ป.3

งานวิชาการ
11 ก.พ. 56 การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอเนินสง่า ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง)

งานบริหารทั่วไป
06 ก.พ. 56 ถึง 08 ก.พ. 56 การแข่งขันกีฬานักเรียนเครือข่ายหนองฉิม-รังงาม ณ สนามโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี

งานบริหารทั่วไป
02 ก.พ. 56 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ป.6

วิชาการ