ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                        โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีเดิมชื่อโรงเรียนบ้านบุ่งหวาย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๑  โดยขุนพนัสธโนปกร  นายอำเภอจัตุรัส และนายอำพร  ณ หนองคาย ศึกษาธิการอำเภอจัตุรัส  เป็นผู้มาจัดตั้งขึ้นในบริเวณวัดโฆสิตาราม บ้านบุ่งหวาย  โดยมีนายสุดใจ  สิงหกลางพล  เป็นครูใหญ่  และมีนายประสิทธิ  สิทธิเวช เป็นครูน้อย

                  พ.ศ. ๒๔๘๑ ทางการได้ย้ายนายสุดใจ  สิงหกลางพล ไปอยู่โรงเรียนบ้านจาน  และแต่งตั้ง นายหยุย  วงศ์แสง  มาดำรงตำแหน่งแทน เมื่อวันที่    พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๔๘๒  โดยมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี นายหยุย  วงศ์แสง ครูใหญ่จึงได้ปรึกษาหารือกับนายเจริญ  ช่างขาว  ผู้ใหญ่บ้าน  คณะกรรมการหมู่บ้านและคณะครูได้ย้ายโรงเรียนมาตั้งขึ้นในที่สาธารณะให้เป็นเอกเทศถาวรเพื่อบริการชุมชนทั้ง ๓ หมู่บ้าน คือ บ้านบุ่งหวาย  บ้านโกรกตาแป้น  และบ้านใหม่ป่ารังงาม ในช่วงนั้น

                  วันที่ ๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๒  นายหยุย  วงศ์แสง  ครบเกษียณอายุราชการ  นายประมวล  สุขขาม  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๑๔  เวลา  ๑๗.๐๐  น. โรงเรียนได้ถูกวาตภัยได้รับความเสียหายจึงกลับไปอาศัยศาลาวัดบุ่งหวายทำการสอนชั่วคราวและในวันเดียวกันนี้เองนายประมวล  สุขขาม  ได้ลาออกจากทางราชการ  ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายประดิษฐ์  สิทธิเวช  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่แทน  ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๔-๒๕๔๘  และปัจจุบันมีนายนาคพงษ์  จงกลาง  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการตั้งแต่ วันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน