ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาววนิดา ศรียะ
ครู คศ.2
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2