ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววนิดา ศรียะ
ครู คศ.1