ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ระดับชั้น

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 1

14

8

22

อนุบาล 2

8

15

23

รวม

22

23

45

ประถมศึกษาปีที่ 1

9

14

23

ประถมศึกษาปีที่ 2

15

7

22

ประถมศึกษาปีที่ 3

16

13

29

ประถมศึกษาปีที่ 4

10

13

23

ประถมศึกษาปีที่ 5

7

11

18

ประถมศึกษาปีที่ 6

13

14

27

รวม

70

82

152

รวมทั้งสิ้น

92

95

187