ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          ๑.  ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษา

          ๒.  ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๓.  พัฒนาผู้เรียนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          ๔.  ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

    ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

 

เป้าหมาย

          ๑.  ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา

          ๒.  พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          ๓.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพ      และขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          ๔.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย

          ๕.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักปรัชญา    ของเศรษฐกิจพอเพียง

          ๖.  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา

          ๗.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการพัฒนาสถานศึกษา