พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามหลักสูตร

ตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาสู่สากล

  1. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
  2. พัฒนามาตรฐานและระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
  3. ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานจากทุกภาคส่วน

 

เป้าหมาย

1. ประชากรวัยเรียนรวมทั้งเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส  ในเขตบริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษา
ขั้นพื้นฐานอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาตรงตามศักยภาพ  และได้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. ครูและบุคลากร  พัฒนาการเรียนการสอน  พัฒนาตนเอง  และปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ

4. บุคลากรยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

5. โรงเรียนมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วน