ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายพิมลศักดิ์ กริ่งสันเทียะ