ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

นายชัชวาล คงขุนทด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1