ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายชัชวาล คงขุนทด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1