ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอมรรัตน์ มีชำนาญ
ครู คศ.2