ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายประมร พรโสภณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1