ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นายประมร พรโสภณ
ครู คศ.3

นางบงกช บุตรพุฒ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2