ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ
ครู คศ.1