ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2