ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางอัญชุลี ศุภรตรีทิเพศ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2