ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางละเอียด ภูอ่อน
ครู คศ.3

นายประมร พรโสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5