ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางละเอียด ภูอ่อน
ครู คศ.3

นายประมร พรโสภณ
ครู คศ.3
หัวหน้าครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5