ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางละเอียด ภูอ่อน
ครู คศ.3