ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคีเป็นองค์กรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  ครูและบุคลากรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  และพัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียงภายในปี ๒๕๕๖