วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา / คำขวัญโรงเรียน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี  เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีจิตสาธารณะ มีความรู้ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ สำนึกในความเป็นชาติไทย รักษ์สิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณลักษณะของคนไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0  ภายในปีการศึกษา 2565

ปรัชญาโรงเรียน

ความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 

คำขวัญโรงเรียน

เรียนดี  มีวินัย  ใจซื่อสัตย์  พัฒนา  สามัคคี