ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางฉลียา แสงนิกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3