ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 3

นางฉลียา แสงนิกุล
ครู คศ.1