ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูประจำชั้นอนุบาล 2

นางฉลียา แสงนิกุล
ครู คศ.1