ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
อัตลักษณ์
อัตลักษณ์
ยิ้ม  ไหว้  ทักทาย