ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวสำรวย ภักดีศิริวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวประภาภรณ์ สงคราม
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1