ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พี่เลี้ยงเด็กพิการ

นางสาวลัดดา นูพลกรัง