ภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับการประเมินโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ขอขอบคุณ ดร.นิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ท่าน ผอ.เสฎฐวุฒิ ครูเกษตร ผอ.บรรพต ทองเกิด ผอ.สมชาย ขอสินกลาง ผอ.ณัฐวัฒน์ รินลา ศน.กรรณิกา กระจ่างวงษ์ และ ท่าน ศน.วาสนา เชื้อจำรูญ ที่ได้ให้กำลังใจและ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,12:30   อ่าน 1323 ครั้ง