ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9) 30 มิ.ย. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20 (อ่าน 41) 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรีย (อ่าน 32) 14 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโ (อ่าน 42) 14 มิ.ย. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนทางไกล ในวันอาทิตย์ที่ 1ึ7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 177) 14 พ.ค. 63
คู่มือผู้ปกครองในการจัดก่ารศึกษาทางไกล โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี (อ่าน 96) 13 พ.ค. 63
หนังสือขอความร่วมมือในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทางไกล (อ่าน 91) 10 พ.ค. 63