ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 2
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 1
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 7
โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 6
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 5
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 4
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 3
โพสเมื่อ : 25 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ฉบับที่ 2
โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรณี ผู้ปกครองนักเรียนเดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดของโรค
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 64
ตารางเรียนโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 64
ประกาศมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก”
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
คำสั่งโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรีย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนทางไกล ในวันอาทิตย์ที่ 1ึ7 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63