ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
คำสั่งโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี ที่ ๑/๒๕๖๔ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 64
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
โพสเมื่อ : 06 ต.ค. 63
ตารางเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันเสาร์ที่ 20
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง การเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิมของนักเรียนก่อนเปิดภาคเรีย
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี เรื่อง มาตรการป้องกันและแนวทางจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งของโ
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 63
หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนทางไกล ในวันอาทิตย์ที่ 1ึ7 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 63
คู่มือผู้ปกครองในการจัดก่ารศึกษาทางไกล โรงเรียนบุ่งหวายโกรกตาแป้นสามัคคี
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 63
หนังสือขอความร่วมมือในการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อสำรวจความพร้อมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาทางไกล
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 63