ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งพูน
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:54   อ่าน 509 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.
ชื่อนักเรียน : เด็กชายสิปปวิชญ์ ไพรกระโทก
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:51   อ่าน 478 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกรวิชญ์ นามตะคุ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:48   อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายกรวิชญ์ นามตะคุ 2. เด็กหญิงศิรประภา ถูปาอ่าง
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:45   อ่าน 566 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภูบดินทร์ แซ่เลี่ยว
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:42   อ่าน 498 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจ
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กชายนันทวัฒน์ น้อมพลกรัง 2. เด็กหญิงวรกานต์ มารัตนะ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:38   อ่าน 427 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วัน
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงกนกวรรณ เพ็งพูน 2. เด็กหญิงอภิชญา คงคำ 3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ชาติงาม
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:35   อ่าน 612 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงศิรประภา ถูปาอ่าง
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:32   อ่าน 464 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตนัย จันณรงค์
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:28   อ่าน 423 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ระหว่าง วันที่ 2 - 10 เดือน พฤศจิกายน พ.
ชื่อนักเรียน : 1. เด็กหญิงสุกัญญา ศรีวิเศษ 2. เด็กหญิงเด่นนภา จันทร์อาจ
โพสเมื่อ : 07 มี.ค. 2563,00:23   อ่าน 540 ครั้ง